onsdag 5. oktober 2011

Oxygen

Den britiske biokjemikeren Nick Lane har i boka «Oxygen - The Molecule that made the World» tatt for seg den egentlige betydningen av «Can't live with them. Can't live without them»: hvordan det ødeleggende oksygenmolekylet er blitt en forutsetning for alt avansert liv på jorden.

Lane tar oss først med på en kronologisk reise gjennom jordens historie, og viser oss både hvordan atmosfæren vår gikk fra å ha svært lite oksygen til dagens nivå på i underkant av 21%, og hvordan de første mikroorganismene kan ha klart å tilpasse seg den økte konsentrasjonen av den giftige, celleødeleggende og arvestoffødeleggende gassen oksygen.

Vi får presentert en rekke teorier omkring hvordan oksygen påvirker kroppen vår på en negativ måte, og ikke minst hvorfor ikke metoder som antioksidantsjokk gjennom maten ikke kan motvirke de negative virkningene såkalte frie radikaler, dannet av oksygen, har i cellene.

Boka er ganske tunglest for en legmann, men temaene Lane tar opp er så interessante at det allikevel går bra å kjempe seg gjennom de mest innfløkte kapitlene, og komme til oppsummeringen av oksygenets historie han gjør til slutt, hvor han fastslår at etter all sannsynlighet er oksygenets påvirkning i cellene en av hovedårsakene til aldring og aldersrelaterte sykdommer, og at den som klarer å finne effektive metoder å hindre oksygen å gjøre annet enn å være livgivende, vil ha svært gode muligheter til å redusere akkurat disse sykdommenes påvirkning på oss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar